Felhasználási feltételek

I. A Szolgáltatás tartalma

1.1 Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazza a kosarertek.hu internetes hírportál (a továbbiakban: Weboldal) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatásigénybevételének feltételeit.

Szolgáltató: a Weboldal üzemeltetője, a Checkout Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.).
Felhasználó: mindenki, aki belép a Weboldalra, a Szolgáltatást igénybe veszi.

A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

1.2 A Weboldal látogatásával és a Szolgáltatás bármely elemének igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket. Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani, a módosításról a Weboldal Felhasználási Feltételeket tartalmazó részén tájékoztatja a Felhasználókat. A Felhasználási Feltételek módosításának időpontját követően a Felhasználó a Weboldal látogatásával, bármely Szolgáltatás igénybevételével egyben elfogadja a Felhasználási Feltételek módosítását is.

1.3 A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szerzőként megjelölt harmadik személy szerzői jogi védelmét élvező tartalmainak hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele közvetlenül, vagy más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagokra hivatkozással (közvetlen (deep) linkek útján) stb. A Weboldal célja a Weboldal iránt érdeklődő Felhasználók tájékoztatása szubjektíven, a teljesség igénye nélkül, de lehetőség szerint széles körben, a Weboldal tematikájába illeszkedő témakörökben, ily módon a Weboldalon közzétételre kerülnek termékeket, szolgáltatásokat, eseményeket stb.  bemutató, szubjektíven értékelő tartalmak (a továbbiakban: Szolgáltatói Tartalom). A Szolgáltatói Tartalmak minden esetben a szerző saját véleményét tükrözik, illetve a tartalom jellegéhez igazodóan az azzal kapcsolatos, válogatott információkat tartalmazzák. A Weboldal hirdetéseket tartalmazhat.

1.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal egészét vagy bármely elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

1.5 A Weboldal regisztráció nélkül, bárki számára elérhető. A Szolgáltató jogosult arra, hogy egyes Szolgáltatások elérhetőségét, igénybevételét regisztrációhoz kösse.

II. Szerzői jog

2.1 A Szolgáltatás, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldalon található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

2.2 A Weboldalról bármely tartalmat átvenni csak a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  • nem módosítja az eredeti tartalmat,
  • megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti,
  • azt nem üzletszerűen használja fel.

2.3 A 2.2 pontban foglalt felhasználáson, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túlmenően semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Ily módon a Weboldalból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos a Weboldal többszörözött részének további felhasználása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részeinek (adatszerkezet, struktúra, program stb.) feldolgozása.

2.4 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, amelynek során a Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

III. Felelősség

3.1 A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal, a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során vagy annak következtében felmerülő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni, következményi vagy bármilyen egyéb kárért.

3.2 A kiskorú Felhasználó tevékenységéért törvényes képviselője felel.

3.3 Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét, azok használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató a továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése miatt felelősséget nem vállal, a továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

3.4 Szolgáltató az általa használt linkek illetve lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

3.5 A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok és a jelen Felhasználási Feltételek keretei között, a Szolgáltató és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve az érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót vagy a harmadik személyt a Felhasználó jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

IV. Hírlevél

4.1 A Felhasználó a Weboldalon található adatlap hiánytalan kitöltésével feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmazhat.

4.2 A Felhasználó a megadott e-mail címre értesítő levelet kap a feliratkozás tényéről.

4.3 A Hírlevélre történő feliratkozáskor az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

V. Adatkezelés

5.1 Szolgáltató az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik.

VI. Egyéb rendelkezések

6.1 A Szolgáltató jogosult arra, hogy a későbbiekben lehetőséget biztosítson arra, hogy a Felhasználók a Szolgáltató egyes cikkeihez szöveges hozzászólást fűzzenek, amely a többi Felhasználó számára láthatóvá válnak.

6.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást megszüntesse.

6.3 A Weboldallal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Szabályzat) a Felhasználási Feltételek részét képezi és kötelező minden Felhasználóra. A Weboldalon egyes szolgáltatások saját felhasználási feltételekkel rendelkezhetnek. A jelen Felhasználási Feltételektől történő eltérés esetén az adott szolgáltatás felhasználási feltételei irányadóak. Bármely a Weboldaltól különböző weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

Budapest, 2018. 06. 01.