Adatkezelési Szabályzat

Az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza a Checkout Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cg. szám: 01 09 3265580, adószám: 26367954-2-42) (a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályokat és elveket.

Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett kosarertek.hu internetes hírportál.
Szolgáltatás: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.
Felhasználó: mindenki, aki belép a Weboldalra, a Szolgáltatást igénybe veszi.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelő: a Szolgáltató.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. A Szabályzat összhangban van továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így:

 • Infotv.;
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-119094/2017.

I. A kezelt személyes adatok köre

1.1 Tekintettel a Weboldal alatt elérhető tartalomszolgáltatás sajtótermék voltára, a Szolgáltató mint Adatkezelő a sajtótermékben megjelenő személyek esetében kezelheti az alábbi személyes adatokat: hang- és videófelvétel, képmás és más fényképek, név, egyéb adatok.

1.2 A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A látogatói forgalom méréséhez (session ID), valamint a kényelmi funkciók biztosításához szükséges adatokat böngésző cookie-k gyűjtik és tárolják.

1.3 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. A Szolgáltató a Weboldal látogatottságának méréséhez Google Analytics, Facebook, valamint HotJar szolgáltatást vesz igénybe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a lapletöltések során naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

1.4 Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

II. Az Adatkezelés jogalapja, módja, alapelvei

2.1 Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, részszolgáltatás igénybevételével (pl. Weboldal megnyitása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala stb.), használatának kezdeményezésével, illetve használatával adja meg.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

2.2 Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Továbbá a II. pontban hivatkozott egyéb adatkezelésre a Ptk., a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény alapján kerül sor.

2.3 A Hírlevél küldéshez a Felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges.

Leiratkozás módja:
postai úton: Checkout Media Kft. 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. címre küldött levélben
elektronikus levél útján: info@kosarertek.hu címre küldött e-mailben

III. Az Adatkezelés célja

3.1 Az adatkezelés célja a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása, a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.), a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége, a Felhasználó jogainak védelme.

3.2 A Felhasználó által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

3.3  A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogos érdek érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása jogszabályi előírás, hatósági határozat, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján történhet.

IV. Az adatkezelés időtartama

4.1 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

4.2 A Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését, ill. amíg a Felhasználó a szolgáltatásról (így pl. Hírlevél) – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 3 nap. Előfordulhat, hogy a Felhasználó személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

4.3 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

4.4 Az adatkezelés megszűnésére okot adhat továbbá a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

4.5 Eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás megszűnése, illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetése nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. Hírlevél) – külön szükséges visszavonni.

V. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

5.1 A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

5.2 A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5.3 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat az Infotv. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli.

VI. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

6.1 Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését, továbbá – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on:
postai úton: Checkout Media Kft. 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. címre küldött levélben
elektronikus levél útján: info@kosarertek.hu címre küldött e-mailben

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben is törölheti. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve a jelen Szabályzatban meghatározott módon és címen.

6.2 Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve a jelen Szabályzatban megjelölt elérhetősége(ke)n a Szolgáltató által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

6.3 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6.4 Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó vagy az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A Szolgáltató akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

6.5 Igénybejelentés

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkereshetők a Szolgáltató munkatársai az alábbi elérhetőségeken:
postai úton: Checkout Media Kft. 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. címre küldött levélben
elektronikus levél útján: info@kosarertek.hu címre küldött e-mailben

Amennyiben a Szolgáltató az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a Szolgáltató részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

VII. Adatfeldolgozás

A Szolgáltató külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről az Adatkezelési Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

VIII. Külső szolgáltatók

A Szolgáltató egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook, Google). A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

IX. Adattovábbítás

9.1 A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.

9.2 Amennyiben a Szolgáltató az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

9.3 A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

9.4 Egyes Szolgáltatások során a Felhasználó bárki számára hozzáférhetővé teheti, nyilvánosságra hozhatja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon. A személyes adatok nyilvánosságra hozásához a Felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott cselekménnyel (pl. a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást. Egyes Szolgáltatások során a Szolgáltató a Felhasználó Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon és személy(ek) számára hozzáférhetővé teszi, továbbítja. A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához a Felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott cselekménnyel (pl. a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele stb.) ad hozzájárulást.

X. Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az Adatkezelési Szabályzat módosítására. A Szolgáltató a módosításról a Weboldal Adatkezelési Szabályzatot tartalmazó részén tájékoztatja a Felhasználókat.

Budapest, 2018. 06. 01.